විමුක්ති ඇවිත් හොරෙන් ම දේශපාලන වැඩ - .නව දේශපාන සංවිධානයකුත්. (Exclusive) - Info Sri Lanka News | Sinhala

විමුක්ති ඇවිත් හොරෙන් ම දේශපාලන වැඩ - .නව දේශපාන සංවිධානයකුත්. (Exclusive)


හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේ පුත් විමුක්ති කුමාරතුංග මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇතැයි Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව තරුණ සංවිධානයක් ආරම්භ කරමින් ඒ තුලින් විමුක්ති කුමාරතුංග මහතා දේශපාලනයට ගෙන ඒම සැලසුමක් මේවන විට ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ වෙනුවෙන් අදාළ සංවිධානය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද තරුණ පිරිස් එක්රොක් කිරීමේ කටයුතු වලට විමුක්ති කුමාරතුංග මහතා මේ වන විට සක්‍රියව දායක වී සිටියි.


Share on Google Plus