සාගල රත්නායක අද නීතිය හා සාමය ඇමති ලෙස දිවුරුම් දේ.


තිලක් මාරපන ඉල්ලා අස්වීමෙන් හිස්වූ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයා ලෙස සාගල රත්නායක මහතා බොහෝ දුරට අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ඇති බවට වාර්තා වේ. 

ඇවන්ට්ගාඩ්  සිද්ධිය පදනම් කරගනිමින් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ තිලක් මාරපන පසුගිය සඳුදා එම අමාත්‍ය ධුරයෙන්ද ඉල්ලා අස්වුණා. 

කෙසේ වෙතත්, දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ද අමාත්‍ය සාගල රත්නායකයි. 

මීට අමතරව බන්ධනාගාර, ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ධුරයට පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් පත් කිරීමට ද නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share on Google Plus