සෝමරත්න වැඩිහිටියනට පමණක් වෙයි.


ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක ආයෙත් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කිරීමට සූදානම් වන බවට වාර්තා වේ.

ඒ වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසු වන චිත්‍රපටයකි.


Powered by Blogger.