ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් වෙනම ආණ්ඩුවක් හදන්න රහසිගත සාකච්ඡාවක.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් නව ආණ්ඩුවක් සෑදීම ගැන ඉතා රහසිගත සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පවත්වා තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල කැබිනට් ඇමතිවරු දෙදෙනෙකු අතර ඇති වී තිබෙන දැඩි විරසකය නිසා එක් ඇමතිවරයෙකු මෙසේ වෙනම පිරිසක් සමග සාකච්ඡා කර තිබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොටසක් එක් කරගෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බහුතර ආණ්ඩුවක් සෑදීම සදහා මෙසේ සාකච්ඡා පැවැත්වෙන බව වාර්තා වේ.


Share on Google Plus