මෛත්‍රීගේ අධ්‍යක්ෂක ඉඩම් වංචාවකට කොමිසමට.


පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ රුපියල් ලක්ෂ 50කට අධික මුදල් වංචා කළැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති  ජගත් පුෂ්පකුමාර බරපතල වංචා විමර්ශන ජනපති කොමිසමට අද කැඳවනු ලැබූහ.

ඔහුට අමතරව ඔහුගේ බිරිය හා තව තුන් දෙනෙක් ද අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කොමිසමට කැඳවා ඇත.

පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා විසින් ජගත් පුෂ්පකුමාර වෙත ඌව පළාත් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ තනතුරක් ද පිරිනැමීය.

Share on Google Plus