වැඩි මිලට වික්කොත් ඉවරයි.


අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ගැසට් කර ඇති පාලන මිලට වැඩියෙන් විකුණන හෝ වැඩි මිල සඳහන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරන වෙළෙඳුන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතා පැවැසීය.

මෙදා අයවැයෙන් කිරිපිටි, ළදරු

කිරිපිටි, කරවල ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 11ක් සහන මිලට ලබාදීමට පියවර ගත්තත් බොහෝ වෙළෙඳසල්වල එම මිලට එම ආහාර ද්‍රව්‍ය නොවිකුණන බවට ජනතාවගේ මැසිවිල්ල වී ඇත.

ඒ පිළිබඳව විමසූ අවස්ථාවේ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේ පාලන මිලට වැඩියෙන් ආහාර ද්‍රව්‍ය විකුණන ආයතන වටලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තම අධිකාරියට සිදු වන බවයි.

2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරි පනතේ 20 (05) වගන්තිය යටතේ කිසිම නිෂ්පාදකයකු, අසුරන්නකු, බෙදා හරින්නකු හෝ වෙළෙන්දකු විසින් සංශෝධිත මිල ගණන්වලට අනුව උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩියෙන් වෙළෙඳාම් කිරීම, වෙළෙඳාම් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම හෝ වෙළෙඳාම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම නොකළ යුතු බව එම අධිකාරිය කියයි.සංශෝධිත මිල ගණන් යටතේ වියළි හාල් මැස්සන් කිලෝවක් රුපියල් 410ක්ද පරිප්පු කිලෝවක් රුපියල් 169 දක්වා ද කට්ටා කරවල කිලෝවක් රුපියල් 1100 මිලට ද සාලයා කරවල කිලෝවක් රුපියල් 425 දක්වාද කඩල කිලෝවක් රුපියල් 169 දක්වා ද දේශීය කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක් රුපියල් 295කටද විකිණිය යුතුය.

අංක 1925/3 දරන රජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද නියෝග අංක 34 මඟින් සංශෝධිත මිල ගණන් දක්වා ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

ගැසට් පත්‍රය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් මිල ගණන්වලට යටත්ව භාණ්ඩ අලෙවි නොකරන වෙළෙඳුන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් මේ වනවිට දිවයින පුරා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ විශේෂ වැටලීම් අංශය සියලුම නිලධාරින් අඛණ්ඩව වැටලීම්වල නිරත වන බවත් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ.කේ.ඩි.ඩි.ඩි. අරන්දර මහතා පවසයි.


Powered by Blogger.