ත්‍රිවිධ හමුදා වැටුප් ගෙවීමටත් සල්ලි නැහැ.


ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී පරිපූරක ඇස්තමේන්තු මගින් රුපියල් කෝටි 2553කට අධික මුදලක් ලබා ගෙන ඇති බව හෙළි වේ.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙනුවෙන් වැඩිම මුදල ලබා ගෙන ඇති අතර එය රුපියල් කෝටි 1750ක් වේ. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 553ක්ද ගුවන් හමුදාව වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 250ක්ද ලබා ගෙන ඇත.

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු අනුව වැඩිම මුදලක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට වෙන්කර තිබියදී වැටුප් ගෙවීම සඳහා මෙම අමතර මුදල් ලබා ගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්ය.

Share on Google Plus