2016 දී 7% කට වැඩි ආර්ථික වර්ධනයක්‌ - මහ බැංකුව.


ලබන වසරේ (2016) දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සියයට 7 ක වැඩි වර්ධනයක්‌ අත් කරගනු ඇතැයි මහ බැංකුව පුරෝකථනය කර ඇත. 

රජයේ නව ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග හා සමගාමීව පැහැදිලි ප්‍රතිපත්ති හරහා පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන දිරිමත් වීම සහ ආයෝජකයන්ට හිතකර පරිසරයක්‌ වර්ධනය වීම තුළින් 2015 වසරෙන් ඉදිරියට ආර්ථික වර්ධනය වේගවත් වනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කරන බවද මහ බැංකුව කියයි.

එසේම එම ආර්ථික වර්ධනය පුළුල් පදනමකින් යුතු දායකත්වයක්‌ තුළින් සිදුවනු ඇතැයි ද අපේක්‍ෂා කරන බව මහ බැංකුව කියයි.

Share on Google Plus