පුංචි ආණ්ඩුවලට භූමි සීමා මායිම් මෙන්න.පළාත් පාලන මැතිවරණයේ සීමා නීර්ණය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය මේ වනවිට නිකුත් කර තිබේ.

පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනතේ 3 (ඇ) වගන්තියෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප‍්‍රකාරව මෙම පළාත් පාලන ආයතන සීමා නියමයෙන් සඳහන් කර තිබෙන අතර පහත උපලේඛනයේ නිරූපිත ප‍්‍රදේශ එම ආඥාපනතේ කාර්යය සඳහා එම උපලේඛනයේ සඳහන් පළාත් පාලන ආයතන බල ප‍්‍රදේශයේ කොට්ඨාස විය යුතු බව එහි වැඩි දුරටත් දැක්වෙන්නේ.

සීමා නීර්ණය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය

Share on Google Plus