මහින්දගේ මුදල් නොට්ටුව මෛත්‍රී වෙනස් කරයි.


දෘෂ්‍යබාධිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී කරනු ලැබූ ඉල්ලීමකට අනුව අලුතින් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් නෝට්ටු පැරණි ක්‍රමයට නිකුත් කරන ලෙස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මහ බැංකුව වෙත දැනුම් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා හමුවේ දෘෂ්‍යාබාධිත උපාධිධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අලුත් මුදල් නෝට්ටු දෘෂ්‍යාබාධිතයින්හට  හඳුනා ගැනීමට නොහැකි බවය. ඒ අනුව මහ බැංකුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන මුදල් නෝට්ටු ඉදිරියේදී පැරණි ක්‍රමයට නිකුත් කෙරෙනු ඇත.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මීට වසර කිහිපයකට පෙර තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගැනීම සදහා මුදල් නෝට්ටුවල ප්‍රමාණය හා පෙනුම වෙනස් කරනු ලැබූ අතර රුපියල් දහසේ නෝට්ටුවට තමන්ගේ රූපය ඇතුළත් කළේය. එලෙස වෙනස් කරනු ලැබූ මුදල් නෝට්ටු ගුණාත්මක බවින් අඩු බවටද චෝදනා එල්ල විය.

Powered by Blogger.