සන්ධානයේ හවුල් පක්ෂවලට සන්ධානය විරුද්ධයි.


අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන පක්‍ෂ ලෙස පිළිගැනෙන්නේ මෙතෙක් පිළිගත් දේශපාලන පක්‍ෂ හය පමණක් බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසයි.

කථානායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ දේශපාලන පක්‍ෂ 17ක් මෙවර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ ද ඉන් මැතිවරණයකට ඉදිරිපත්ව පාර්ලිමෙන්තුවට පැමිණ ඇත්තේ දේශපාලන පක්ෂ හයක් පමණක් බවයි.

සන්ධානයේ හවුල්කාර දේශපාලන පක්ෂවලට පාර්ලිමෙන්තුවේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන එම පක්ෂ හයේ නායකයන් එකග නොවූ බවත් කථානායකවරයා කියා සිටී. ඒ අනුව සන්ධානයේ හවුල්කාර දේශපාලන පක්ෂවලට පාර්ලිමෙන්තුවේ අවස්ථාව ලබා දීම ට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයද විරුද්ධ වී තිබේ.

Share on Google Plus