යෝෂිතගේ සිංහ FM ජනක රාමනායක මිලදී ගනී.


යෝෂිත රාජපක්ෂට අයත්ව තිබූ සිංහ FM රේඩියෝ නාළිකාව විකුණා දමා ඇති බව වාර්තා වේ. එය මිලදී ගෙන ඇත්තේ මැක්ස් රේඩියෝ අධිපති ජනක රාමනායක මහතා විසිනි. යෝෂිතට අයත් CSN රූපවාහිනී නාළිකාවද මීට පෙර විකුණා දැමූ අතර එයට හේතුවූයේ ඒවා පවත්වාගෙන යාමට අසමත්වීමයි. 

තම පියා බලයේ සිටියදී රජයට අයත් සම්පත් භාවිතා කරමින් යෝෂිත තම රූපවාහිනී නාළිකාව සහ ගුවන් විදුලි නාළිකාව පවත්වාගෙන ගිය අතර රජය බිඳවැටීමෙන් පසු එම නාලිකා දෙකෙහි කටයුතු අඩාල විය. 

සිංහ රේඩියෝ නාලිකාව මිලදී ගත් ජනක රාමනායක මහතා මේ වනවිට තමාගේ මැක්ස් රේඩියෝ ආයතනයේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලේ මේ වනවිට සිංහ නාළිකාව සඳහා අවශ්‍ය කාර්යාල සකස් කරමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී එම කටයුතු අවසන් කොට මැක්ස් නාළිකාව පිහිටි ස්ථානයේ සිට සිංහ නාළිකාවේ විකාශන කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.