සේවක ස්ථාන මාරු වාර්ෂික නිත්‍ය වැඩපිළිවෙළක් - මහ බැංකුව.


මහ බැංකුවේ මධ්‍ය වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීම් වසර කිහිපයක සිට වාර්ෂිකව සිදුකෙරෙන නිත්‍ය වැඩපිළිවෙළක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මෑතකදී සිදුකරන ලද මහ බැංකු සේවක ස්ථාන මාරු කිරීම් සම්බන්ධ මාධ්‍ය වාර්තා කිහිපයක් අවධානයට ලක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙසේ සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කර ඇත.

ස්ථාන මාරුවීමක් මගින් සේවකයෙකු හට විවිධ ක්ෂේත්‍ර හරහා පැතිරුණු මහ බැංකු ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අත්දැකීම් ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන බවත්, ඒ අනුව, පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ඇතුළුව විවිධ ආකාරයේ දේශීය හා විදේශීය පුහුණු අවස්ථා ලබාදීමට අමතරව, සේවකයන්ගේ රාජකාරී කටයුතු මාරු කිරීම මගින් සේවකයන්ට මහ බැංකු කටයුතු පිළිබඳව වඩාත් පුළුල් පරාසයක අත්දැකීම් ලබාගැනීමට හැකි වන බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි


Powered by Blogger.