ව්‍යාපාර හිතකාමී රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව පියවර 6 ක් ඉදිරියට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ව්‍යාපාර හිතකාමී රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව පියවර 6 ක් ඉදිරියට.


ව්‍යාපාර හිතකාමී රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව පියවර 6 ක් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. ලෝක බැංකුව විසින් වාර්ෂිකව නිකුත් කෙරෙන 2016 ව්‍යාපාරික හිතකාමී දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 107 වන ස්ථානයයි. 

සුගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාව 113 වන ස්ථානයේ රැඳී සිටියා. 

ලොව රටවල් 189 ක් මෙම දර්ශකයට ඇතුළත්. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය, බදු සහන සහ ආරක්ෂාව අතින් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති ප්‍රගතිය මීට හේතුවී ඇති බවයි එම දර්ශකයේ දක්වා ඇත්තේ.


Share on Google Plus