දින සීයෙන් ප්‍රතිඵලයක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයේ දින සියයේ වැඩසටහන යටතේ වතුකම්කරුවන්වෙන් ඉදි වූ පළමු නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමය අද (11) ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. 

මීට සිවුවසරකට පෙර ගින්නෙන් විනාශ වූ මස්කෙළිය මොකා වතුයායේ පවුල් විසි දෙකකක් සඳහා මෙම නිවාස ඉදිකෙරුණා. 

තනි නිවාස ලෙස ඉදිකර ඇති මෙම නිවාස යෝජනා ක‍්‍රමය ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණේ අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් මහතා අතින්. 

එක් නිවාසයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 12ක් වැය කර තිබෙනවා. 


Share on Google Plus