තරුණ තරුණියන්ට විවාහවීම එපා වෙලා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

තරුණ තරුණියන්ට විවාහවීම එපා වෙලා.


ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන විවාහ ප්‍රමාණය කෙමෙන් අඩුවී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා අනුව පෙනී යනවා.  2011 වසරේ සිට 2014 දක්වා ගතවූ සිව් වසර තුල මෙරට සිදුවි  ඇති විවාහ සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් අඩුවි ඇති අයුරු මෙසේය


  • 2011 වසරේ සිදුවී ඇති විවාහ සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ තුන්සිය දහහතර (200314) කි. 
  • 2012 වසරේ සිදුවී ඇති විවාහ සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ අනු අට දහස් හත්සිය දහය (198710) කි. 
  • 2013 වසරේ සිදුවී ඇති විවාහ සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ අසූ දහස් හත්සිය හැට (180760) කි.
  • 2014 වසරේ සිදුවී ඇති විවාහ සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ හැත්තෑ පන් දහස් හත්සිය විසි අට (175728) කි.Share on Google Plus