විදෙස් අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ට අගමැතිගෙන් කනේ පහරක්.


අගමැතිවරයාගේ ඉන්දීය සංචාරය සම්බන්ධයෙන් විදෙස් අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් විසින් සකස් කොට තිබූ අගමැති නිළ සංචාරයේ වාර්තාව ප්‍රමිතියකින් තොර බව දන්වා නැවත එම නිලධාරීන් අතටම පත් කිරිමට අගැමතිවරයා කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තාවේ.

එම වාර්තාවෙහි අන්තර් ගතව ඇති කිසිදු කරුණක් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සංචාරයක් සදහා උචිත නොවන බවත් නිළ හැඩයේ වාර්තා සටහන් සම්බන්ධයෙන් එකී නිලධාරීන්ට දැනුම්ක නොමැති බව විදෙස් ඇමැති මංගල සමරවීර ද දැනුවත් කිරීමට අගමැතිවරයා පියවර ගෙන ඇති අතර එම දැනුම් දිමේ වැඩිදුරටත් වාර්තා වී ඇත්තේ පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ විනෝද චාරිකා ස්වරූපයෙන් හැදූ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිල සංචාරයන් පිළිබද සටහන් මේ ආණ්ඩුවට අදාළ නොවන බවයි.

Share on Google Plus