තාත්තයි පුතයි එකම පාර්ලිමේන්තුවේ (Photo)


පසුගිය මහ මැතිවරණයෙන් තේරී පත්වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත්, ඔහුගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතාත් අද දින (01) අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය සඳහා සහභාගී වීමට යන අතරතුරේ ලබාගත් සෙල්ෆි ඡායාරූපය බලන්න පහතින්. 


Share on Google Plus