ඇමති මණ්ඩලය මෙන්න. (Live)


අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම ආරම්භවිය. ජනපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුම් දීම සිදුවෙයි. 

01 ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය - රනිල් වික්‍රමසිංහ
02 සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානු කටයුතු - ජොන් අමරතුංග
03 තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය - ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා
04 ප්‍රවාහන අමාත්‍ය - නිමල් සිරිපාලද සිල්වා
05 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබ සාධන - එස්.බී. දිසානායක
06 කම්කරු හා වෘත්තිය සමිති සබඳතා - ඩබ්ලිව්. ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න
07 විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මාහා මාර්ග - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
08 ආපදා කළමණාකරණ - අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා
09 තාක්ෂණ, තාක්ෂණ අධ්‍යාපන හා රැකියා - සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත
10 නිතිය හා සාමය හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ - තිලක් මාරපන
11 සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය - රාජිත සේනාරත්න
12 මුදල් අමාත්‍ය - රවී කරුණානායක
13 නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු- මහින්ද සමරසිංහ
14 ස්වදේශ කටයුතු - වජිර අබේවර්ධන
15 අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු - එස්.බී. නාවින්න
16 මහා නගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන - පාඨලි චම්පික රණවක
16 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන - මහින්ද අමරවිර
17 වැවිලි කර්මාන්ත - නවීන් දිසානායක
18 විදුලි බල හා පුනර්ජනිය බලශක්ති - රංජිත් සියඹලාපිටිය
19 කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය - දුමින්ද දිසානායක
20 බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ
21 ග්‍රාමීය ආර්ථක කටයුතු - පි. හැරිසන්
22 රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ - රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර
24 පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය - ගයන්ත කරුණාතිලක
25 නිවාස හා ඉදිකිරීම් - සජිත් ප්‍රේමදාස
26 වරයා හා නාවික කටයුතු - අර්ජුන රණතුංග
27 ඉඩම් අමාත්‍ය - එම්.කේ.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන
28 කදුරට සංවර්ධන හා යටිතල පහසුකම් - පලනි දිගම්බරම්
29 කාන්තා හා ළමා කටයුතු - චන්ද්‍රානා බණ්ඩාර
30 විදේශ රැකියා - තලතා අතුකෝරල
31 අධ්‍යාපන - අකිල විරාජ් කාරියවම්
32 පුනර්ත්තාපන නැවත පදිංචි කිරිම් හා හින්දු කටයුතු - ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන්
33 ඛනිජතෙල් හා පෙට්‍රෝලියම් වායු- චන්දිම වීරක්කොඩි
34 ක්‍රීඩා අමාත්‍ය - දයාසිරි ජයසේකර
35 දක්ෂිණ සංවර්ධන - සාගල රත්නායක
36 විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් - හරීන් ප්‍රනාන්දු
37 ජාතික සංවාද - මනෝ ගනේෂන්
38 ප්‍රාථමික කර්මාන්ත - දයා ගමගේ
39 නගර සංවර්ධන හා ජල සම්පාදන - රවුෆ් හකිම්
40 කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු - රිෂාඩ් බද්යුදීන්
41 රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන - කබීර් හෂීම්

Powered by Blogger.