ෆවුසිගේ අමාත්‍යාංශය නමට විතරද?


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේත් ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෙකු වන ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා වත්මන් මෛත්‍රී-රනිල් ආණ්ඩුවේ ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ නමුත් ඔහුට ලබා දී තිබෙන අමාත්‍යාංශයට අදාළව කිසිදු දෙපාර්තමේන්තුවක්, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් හෝ සංස්ථාවක් ලබා දී නැත.

අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් ලෙස ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇත්තේ

"01. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප‍්‍රතිසන්ධානය සඳහා වන බාධක හදුනා ගැනීම හා පිළියම් පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ප‍්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම සහ ඇගයීම,

02. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප‍්‍රතිසන්ධානය සඳහා කටයුතු කෙරෙන අමත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු,ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින් අන්තර් අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තුමය ගැටළු ඇතොත් ඒවා සමනයට ක‍්‍රියාකිරීම,

03. ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප‍්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳව දැනට ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන සහ යථා කාලයේදී ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත විවිධ උපාය මාර්ග

සමාලෝචනය සහ ගැටළු නිරාකරණයට මැදිහත්වීම,

04. උගත් පාඩම් හා ප‍්‍රතිසන්ධානය පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ යෝජනා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කෙරෙන කටයුතු පිළිබඳ අවශ්‍ය වූ විට මැදිහත් වීම." යනුවෙනි.

එය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නීති රීත් වශයෙන් ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇත්තේ "වෙනත් අමාත්‍යංශයක් යටතට නිශ්චිතව පවරා නොමැති, I වන තීරුවෙහි සඳහන් විෂයයන්ට අදාළ අනෙකුත් සියලු ව්‍යවස්ථාවන්" යනුවෙනි.

ෆවුසි මහතාගේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කැබිනට් මණ්ඩලයට වගකියන ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිළිව දක්වා නැතිවිමද විශේෂත්වයකි.


Powered by Blogger.