8 වන පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය. (BREAKING NEWS)


නව පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරු ජයසූරිය මහතා තෝරා පත් කර ගනු ලැබීය.


අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජයසූරිය මහතාගේ නම යෝජනා කළ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා එය ස්ථිර කළේය.

Share on Google Plus